وبگاه شخصی محمد حسين قرباني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. قربانی، م.ح، شمس آبادی، ح.ع، راه‏کان، ر.، و قریشی، ث, تأثیر روش‏های مبارزه با علف‏های هرز و مقدار کود ازته بر رشد و عملکرد ذرت شیرین, گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. , 1392, شماره (5), 1-22
 2. قرباني، م. ح و بصیری، م. , . واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم, مجله الکترونی تولید گیاهان زراعی., 1392, 13
 3. - قرباني، م. ح، زینلی، ا، و راه‏کان، ر, بررسی امکان کاشت گیاه آزی ‏وش (Corchorus olitorius L.) در شرایط آب و هوایی گرگان, گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1392, شماره (6), 1-20
 4. قربانی، م.ح و قادری‏ فر، ف, تأثیر تراکم بوته و فاصله ردیف بر رشد و عملکرد گندم در اراضی دیم و خاک‏های شور در استان گلستان, گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1391, شماره (4), 1-22
 5. . قرباني، م. ح، و هارتونیان، ه, نقش پنجه‏ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاک شور در فواصل ردیف و تراکم‎های مختلف, مجله الکترونی تولید گیاهان زراعی., 1390, شماره (2), 139-153
 6. قربانی، م ح. پلنگ اسفندیاری، س. جاویدمهر, تراکم و فاصله ردیف بر رشد و عملکرد گندم در اراضی دیم و خاک‏های شور در استان گلستان/ شمال ایران, گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1389, شماره (3), 1-39
 7. . قربانی، م ح و کامکار، ب., اثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاک، تولید ماده خشک، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیم, مجله پژوهش‏های تولیدات گیاهی, 1389, شماره (3), 1-18
 8. قربانی، م ح. پلنگ اسفندیاری، س. جاویدمهر، ت. سقلی، ع و باقری، ه, تأثیر تراکم و فاصله ردیف بر میزان رطوبت خاک و رشد و عملکرد گندم در اراضی دیم و شور, گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (2), 1-36
 9. . قرباني، م حt سلطاني، ا. و امیری، س., تاثیر شوری و اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1387, شماره (6), 44-52
 10. قربانی، م ح و پهلوانی، م ه, واکنش رشد و عملکرد سویا به افزایش مقدار ازت در شرایط تنش شوری, گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1387, 1-20
 11. قربانی، م ح و پورفرید، آ, بتاثیر شوری و عمق کشت بر سبز شدن گندم, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1386, شماره (5), 1-8
 12. . قربانی، م ح، حسینی، ر س، و زاهد، م, واکنش رشد رویشی ده رقم برنج به تنش شوری, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1386, شماره (5), 78-85
 13. . قرباني، م ح. زينلي، ا. سلطاني، ا و گالشي، س, تاثير تنش شوري بر رشد و عملكرد دو رقم گندم, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1382, شماره (4), 5-13
 14. . قرباني، م ح. زينلي، و ا. سلطاني, تاثير طول دوره آبگيري و پسابش بر بقاي گياهچه سه رقم گندم, مجله علوم و صنايع كشاورزي, 1382, شماره (2), 203-208
 15. قرباني، م ح و سلطاني، ا., برسي تغيير اقليم گرگان طي چهل سال گذشته, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1381, شماره (4), 3-13
 1. Ghorbani, M.H. Kamkar, B., and Harutyunyan, H, The impact of sowing form and rate on spring Wheat yield in saline soil condition of Golestan Province of IRI, Agronomy and agroecology, 2012, 19-23
 2. Soltani, A., Ghorbani, M.H., Galeshi, S. and Zeinali, E, Salinity effects on germinability and vigor harvested seeds in wheat. Seed, Seed Sci.& Technol, 2004, شماره (32), 583-592
 1. قرباني، م.ح، بصیری، م، و سقلی، ع, واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم, واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم. , 1391, ایران, کرج
 2. قرباني، م.ح، و سقلی، ع. , تاثیر تراکم و فاصله بین ردیف بر میزان رطوبت خاک و رشد و عملکرد گندم در اراضی دیم و شور., دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1391, ایران, کرج
 3. قرباني، م، ح. سلطاني، ا. يوسفي، ه و م، نيكنام, تاثير اندازه بذر و شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه دو رقم گندم زاگرس و تجن, هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1383, ایران, گیلان
 4. . قرباني، م. ح.، ا. زينلي، ا. سلطاني و س. گالشي, تأثير تنش شوري بررشد، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه دو رقم گندم, هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 1381, ایران, کرج
 5. قرباني، م .ح. ، ا. سلطاني ، س . گالشي و ا . زينلي, اثر تنش شوري وارده به گياه مادري بر واكنش جوانه زني و رشد گياهچه بذور حاصله به تنش مجدد شوري و سرعت و درصد جوانه زني آنها در شرايط استاندارد., هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1381, ایران, کرج

    بازديد : 20790
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان