وبگاه شخصی محمد حسين قرباني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمد حسين
نام خانوادگي: قرباني
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: زراعت
رتبه علمی: مربي
پست الكترونيك: m.ghorbani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيزراعت و اصلاح نباتات علوم کشاورزی گرگان ایران 74-1370 
كارشناسي ارشدزراعت علوم کشاورزی گرگان ایران 80-1378 
دكترياگرونومی دانشگاه ملی کشاورز ارمنستان ارمنستان 2008 .... 
  تخصص اصلی
1-زراعت در شرایط دیم
2-زراعت در شرایط تنش شوری
3-عوامل مؤثر محیطی بر قدرت بذر
4-بررسی شرایط بهنیه کشت آزی وش گیاه با ارزش خوراکی و دارویی در ایرانآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی- عربی


تخصص اصلي :
زراعت گیاهان زراعی زراعت در شرایط تنش شوری (گندم) زراعت (گندم) در شرایط دیم بذر و عوامل محیطی
  بازديد : 20791
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان